Lietuvos Respublikos Seimas 2008 - 2012

Viena iš pirmųjų asociacijos analitinių veiklų pasirinkome Lietuvos Respublikos Seimo dviejų komitetų darbotvarkių peržiūrą. Išnagrinėjome Informacinės visuomenės plėtros bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų praėjusios ir šios kadencijos svarstytus klausimus.

Šioje ataskaitoje – X Seimo (2008-2012) minėtų komitetų darbotvarkės.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas kadencijos laikotarpiu rinkosi į 168 posėdžius. Juose svarstyti 452 klausimai. Iš jų keturis klausimus galima sieti su informacinių ar ryšio technologijų panaudojimu švietimo procesuose. Tai 2,4 procento posėdžių ir 0.9 procento visų svarstytų klausimų.

Komitetas 2009 metų balandžio mėnesį svarstė Vyriausybės programoje numatytos steigti Mokslo ir technologijų agentūros kūrimo klausimą, išreiškė savo pritarimą. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) įsteigta jau nuo 2002 metų veikusios Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros pagrindu, tad iš esmės nieko nepasikeitė...

2009 metų balandžio 29 dieną apsvarstyti Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro specialistų atlikto visuotinio kompiuterinio raštingumo tyrimo rezultatai. Komitetas konstatavo, kad kompiuterinis raštingumas – svarbu ir be kita ko pasiūlė Vyriausybei nemažinti visuotinio kompiuterinio raštingumo programos įgyvendinimo tempų ir jos finansavimo apimties.

Tų pačių metų pabaigoje, gruodžio 9 dieną, susipažinta su dr. Alfredo Oto pranešimu „Kompiuterinio raštingumo ugdymo problemos Lietuvoje“. Bendru sutarimu priimti pasiūlymai Vyriausybei dėl kompiuterinio raštingumo skatinimo.

Paskutinis klausimas iš dalies sietinas su mūsų nagrinėjama tema – 2010 metų balandžio 21 dieną įvykęs komiteto narių susitikimas su Deborah Jacobs, Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos direktore. Kartu pasidžiaugta vykdomu „Bibliotekos pažangai“ projekto pažanga.

Tad, nors įvardinti klausimai sietini su kompiuterinėmis technologijomis švietimo srityje, tačiau, deja, jokių konkrečių švietimo inovacijų temų per visą kadenciją šis komitetas nenagrinėjo. Užtat buvo diskutuojama tema „Inovacijų kosmoso srityje plėtra ir viešasis interesas“.

Pažymėtina, kad vyko 9 bendri Informacinės visuomenės plėtros ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų posėdžiai. Tačiau nei viename iš jų švietimo proceso tobulinimo diegiant pažangias technologijas ir metodikas ar panašios temos nebuvo nagrinėtos.

Savo ruožtu Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, susirinkęs į 153 posėdžius ir nagrinėjęs 754 klausimus, net keturis skyrė temoms, šiek tiek liečiančioms informacinių technologijų švietime klausimus. Tai 2,6 procentai posėdžių ir 0,5 procento visų klausimų.

Kadangi šio komiteto posėdžių protokolai nepateikti, galime susipažinti tik su darbotvarkėse įvardintais klausimais. Du kartus kalbėtasi dėl Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo srityje – ar diskusijų metu buvo aptarta ir IRT panaudojimas švietimo procese, galime tik spėlioti. Šis komitetas taip pat susitiko su Geitsų fondo koordinatore, o 2009 metų gegužės 13 dieną aptarė ankstyvojo užsienio kalbų mokymo ir integruoto kalbos ir dalyko mokymo temą.

Galime drąsiai konstatuoti, kad 2008 – 2012 Seimo komitetai mums rūpimais klausimais nediskutavo. Vyriausybės atstovų neklausė kaip sekasi integruoti pažangias technologijas į ugdymo procesą, užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, diegti nuotolinio mokymo sistemas. Parlamentinė kontrolė šiose temose nevyko. Tikėkimės, pasižiūrėję šios kadencijos darbus rasime geresnę situaciją.